Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Ефтимова  [Clear All Filters]
2010
М. М. Макарцев, Г. Т. Жервенкова. Справочник по грамматике, 223; Справочник по глаголам, 224. Изд. Живой язык. Москва, 2010
2005
Ефтимова, А., 2005. Обучаваща стратегия за „усвояване“ на чужди езици и чужди светове. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 485-494.
Ефтимова, А., 2005. Опит за партитурно описание на мултимодалната комуникация. In Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" ; Международно социолингвистическо дружество, pp. 379–389.
Subscribe to Syndicate