Skip to content Skip to navigation

За техниката и материалите в украсата на Добрейшовото четвероевангелие

TitleЗа техниката и материалите в украсата на Добрейшовото четвероевангелие
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsВълкова, М
JournalПроблеми на изкуството
Volume2
Pagination48–55
Publication Languagebul
Citation KeyВълкова2009
Subscribe to Syndicate