Skip to content Skip to navigation

Някои психолингвистични характеристики на механизма на грешките при семантизация на руски думи от българи

TitleНякои психолингвистични характеристики на механизма на грешките при семантизация на руски думи от българи
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsКирова, Л
JournalГодишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии
Volume87
Issue1. Езикознание
Pagination57–125
Publication Languagebul
Citation Key1999
Част от Годишника: 
Subscribe to Syndicate