Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Кирова, Лиляна  [Clear All Filters]
1999
Кирова, Л., 1999. Някои психолингвистични характеристики на механизма на грешките при семантизация на руски думи от българи. Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии, 87(1. Езикознание), pp.57–125.
Subscribe to Syndicate