Skip to content Skip to navigation

Кн­женё¬ ¬м№ дасть дрьжатё словэнско от Пространното житие на Методий и българо-византийските отношения от първата половина на IХ в.

TitleКн­женё¬ ¬м№ дасть дрьжатё словэнско от Пространното житие на Методий и българо-византийските отношения от първата половина на IХ в.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsЧешмеджиев, Д
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume28
Issue2
Pagination3–
Publication Languagebul
Citation KeyЧешмеджиев2004
Subscribe to Syndicate