Skip to content Skip to navigation

Климент Охридски и Константин Преславски. Новооткрити химнографски произведения

TitleКлимент Охридски и Константин Преславски. Новооткрити химнографски произведения
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1981
AuthorsПопов, Г
JournalАнтени
Pagination13
Notes

Публикация в съкратен вариант на първата част на доклада, изнесен на Международната научна конференция на тема "Преславска книжовна школа", Шумен, септември 1981

Citation KeyПопов1981a
Subscribe to Syndicate