Skip to content Skip to navigation

Из текстологическата проблематика на славянския триод

TitleИз текстологическата проблематика на славянския триод
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1980
AuthorsПопов, Г
Book TitleСлавянска палеография и дипломатика. Доклади и съобщения от семинара по славянската палеография и дипломатика, София, септември 1979
Pagination72–86
Publisher{CIBAL}
Place PublishedСофия
Keywordsпостен триод; текстология; Триод
Citation KeyПопов1980a
Subscribe to Syndicate