Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 9 results:
Filters: Keyword is текстология  [Clear All Filters]
1982
Попов, Г., 1982. Битолски триод. In Речник на българската литература. София: БАН.
Попов, Г., 1982. О наличии древнеболгарской гимнографической части в триоди. In Язык и письменность древнеболгарского периода. Москва: Наука, pp. 122–131.
1980
Попов, Г., 1980. Из текстологическата проблематика на славянския триод. In Славянска палеография и дипломатика. Доклади и съобщения от семинара по славянската палеография и дипломатика, София, септември 1979. София: {CIBAL}, pp. 72–86.
Subscribe to Syndicate