Skip to content Skip to navigation

Лайпцигската лингвистика през втората половина на 19-ия – началото на 20-ия век и нейноо значение за българското езикознание

TitleЛайпцигската лингвистика през втората половина на 19-ия – началото на 20-ия век и нейноо значение за българското езикознание
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsВалтер, Х
JournalБългарска реч
Volume14
Issue2-3
Pagination5 – 12
Publication Languagebul
Citation KeyВалтер2008
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate