Skip to content Skip to navigation

Омонимия – бипартиципиалност – бидетерминативност в българската глаголна система

TitleОмонимия – бипартиципиалност – бидетерминативност в българската глаголна система
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsАлексова, К
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination355-370
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyАлексова2006
Subscribe to Syndicate