Skip to content Skip to navigation

Паралингвистичните етикетни знаци в българското речево общуване днес

TitleПаралингвистичните етикетни знаци в българското речево общуване днес
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1994
AuthorsСтефанова, М
Book TitleХуманитарно обучение и възпитание
Volume4
Pagination568 –576
PublisherВВМУ Н. Й. Вапцаров
Publication Languageeng
Citation KeyСтефанова1994
Subscribe to Syndicate