Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Стефанова, Марияна  [Clear All Filters]
1994
Anon., 1994. Паралингвистичната етикетна кинетика в българската книжовно-разговорна реч. В: Проблеми на българската разговорна реч, книга втора, . . .ите. In Проблеми на българската разговорна реч. Велико Търново: Университетско издателство „Свв. Кирил и Методий“, pp. 142 – 152.
Anon., 1994. Паралингвистичните етикетни знаци в българското речево общуване днес. In Хуманитарно обучение и възпитание. ВВМУ Н. Й. Вапцаров, pp. 568 –576.
Anon., 1994. Теоретичен модел на българската етикетна кинетика. In Хуманитарно обучение и възпитание. ВВМУ Н. Й. Вапцаров, pp. 576 – 584.
1990
Anon., 1990. За българския етикет като семиотична система. Проблеми на социолингвистиката, 2, pp.198 – 206.
Subscribe to Syndicate