Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Мишева, Анастасия  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Мишева, А., 1985. Конференция на Международната комисия по фонетика и фонология при Международния комитет на славистите. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, Х(4), pp.123–124.
Subscribe to Syndicate