Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Георгиева, Стефка  [Clear All Filters]
2011
Георгиева, С., 2011. За характера на фразеологичните неологизми в българския език. In С. Калдиева-Захариева et al., eds. Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", pp. 155–162.
Subscribe to Syndicate