Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Герганова, Нина  [Clear All Filters]
Journal Article
Герганова, Н., 1982. Четвърта научно-методическа конференция по въпросите на съпоставителното езикознание и чуждоезиковото обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(5), pp.92–94.
Subscribe to Syndicate