Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Чекова, Илияна  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ф
Чекова, И., 1995. Фолклорно-епическите парадигми в повествованието за Княз Олег и основаването на Киевска Рус в староруските летописи. Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии, 87(2), pp.59–129.
Subscribe to Syndicate