Skip to content Skip to navigation

Фолклорно-епическите парадигми в повествованието за Княз Олег и основаването на Киевска Рус в староруските летописи

TitleФолклорно-епическите парадигми в повествованието за Княз Олег и основаването на Киевска Рус в староруските летописи
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsЧекова, И
JournalГодишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии
Volume87
Issue2
Pagination59–129
Publication Languagebul
Citation KeyЧекова1995
Subscribe to Syndicate