Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Караангова, Маргарита  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Караангова, М., 1976. Суфикси за емоционална оценка със специална консонантна характеристика в белоруския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.116–125.
З
Караангова, М., 1979. Заседание на Международната комисия по славянски книжовни езици в Минск. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), pp.109–111.
Б
Караангова, М., 1979. Белоруско-български фразеологични паралели. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), pp.59–66.
Subscribe to Syndicate