Skip to content Skip to navigation

Заседание на Международната комисия по славянски книжовни езици в Минск

TitleЗаседание на Международната комисия по славянски книжовни езици в Минск
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1979
AuthorsКараангова, М
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume4
Issue2
Pagination109–111
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyКараангова1979
Subscribe to Syndicate