Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Алексиева, Бистра  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Алексиева, Б. & Димова, Е., 1978. Постиженията на Съветската наука в теорията на превода. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), pp.95–96.
Subscribe to Syndicate