Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 7 results:
Filters: Author is Лингорска, Благовеста  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Лингорска, Б. & Бъчваров, Я., 1980. Библиография на трудовете на проф. Светомир Иванчев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(3), pp.74–88.
З
Лингорска, Б., 1980. За един тип полски конструкции с nomina actionis и техните български съответствия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(5), pp.46–48.
К
Лингорска, Б., 1976. Към въпроса за функционално-семантичните съответствия на българския плусквамперфект в полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), pp.83–97.
П
Лингорска, Б., 1978. По някои проблеми на корпуса, предназначен за съпоставителни изследвания. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(4), pp.3–14.
Лингорска, Б., 1980. Полско-български синтактични паралели – Трета българо-полска конференция (София, 16–18.X.1979 г.). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(5), pp.52– 56.
Лингорска, Б., 1976. Предстоящи прояви на българските слависти в областта на съпоставителните проучвания на славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(1), pp.108–109.
Лингорска, Б., 1982. Професор доктор Пшемислав Зволински. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(1–2), pp.195–196.
Subscribe to Syndicate