Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Keyword is канон  [Clear All Filters]
Book Chapter
Попов, Г., 2002. Канонът за св. апостол Андрей от Наум Охридски в Хлудовия празничен миней № 166. In Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. София: Боян Пенев, pp. 15–24.
2 илюстрации
Subscribe to Syndicate