Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Манчева, Весела  [Clear All Filters]
2000
Манчева, В., 2000. За някои съответствия в украинската и българската лексика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25(1), pp.16–22.
Subscribe to Syndicate