Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Александрова, Ирен  [Clear All Filters]
2005
Александрова, И., 2005. Да откажеш на символа (Отношенията на света в поезията на Атанас Далчев). In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 110-114.
Subscribe to Syndicate