Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Ефтимов, Йордан  [Clear All Filters]
2006
Anon., 2006. Плагиати и бездарници: Иван Андрейчин за поетическото влияние. In Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 166-177.
Subscribe to Syndicate