Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Любенов, Любен  [Clear All Filters]
Book Chapter
Васева, И., 2001. И.А. Бунин. 1870-1953. In И. Владова, Метева, Е., & Любенов, Л., eds. Преводна рецепция на европейските литератури в България в 8 тома. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", pp. 208 – 213.
Subscribe to Syndicate