Skip to content Skip to navigation

И.А. Бунин. 1870-1953

TitleИ.А. Бунин. 1870-1953
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2001
AuthorsВасева, И
EditorВладова, И, Метева, Е, Любенов, Л
Book TitleПреводна рецепция на европейските литератури в България в 8 тома
VolumeТом. 2. Руска литература
Pagination208 – 213
PublisherАкадемично издателство "Проф. Марин Дринов"
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyВасева2001
Subscribe to Syndicate