Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Самсарева, Пенка  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Самсарева, П., 1993. Научна сесия в София 170 години от дешифровката на египетската писменост. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(6), pp.114–116.
Subscribe to Syndicate