Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Йорданска, Екатерина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Й
Йорданска, Е., 1986. Седма научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение във Велико Търново. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(3), pp.116–118.
Subscribe to Syndicate