Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Чуканова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ч
Чуканова, Й. & Григорова, А., 1979. Московски държавен педагогически институт за чужди езици „Морис Торез“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(4), pp.91–92.
Чуканова, Й., 1989. За семантичната и синтактичната валентност на глаголите parler/говоря и dire/казвам. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(5), pp.133–137.
Subscribe to Syndicate