Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 20 results:
Filters: Author is Куцаров  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Куцаров, И., 1979. Двадесет и втората лятна славистична школа в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(5), pp.86–87.
Куцаров, И., 1978. Преизказни модификатори в източните славянски езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), pp.40–48.
Куцаров, И., 1988. Тридесет и първа лятна славистична школа в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), pp.125–126.
Куцаров, И., 1976. Преизказните форми в съвременния книжовен български език и съответствията им в полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), pp.56–64.
Куцаров, И., 1980. Петнайсети летен семинар по словашки език и литература (Studia academica slovaca). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), pp.84–85.
Куцаров, И., 1978. Преизказни модификатори в западните славянски езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), pp.47–54.
Куцаров, И., 1989. Национална конференция в Пловдив на катедрите по български език от висшите училища и полувисшите учителски институти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(2), pp.123–124.
Куцаров, И., 1976. Категорията непреизказност. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.126–138.
Куцаров, И., 1980. Двадесет и четвърта лятна славистична школа в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(6), pp.126–127.
Куцаров, И., 1987. Българският конклузив и функционалните му еквиваленти в белоруския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(1), pp.14–21.
Куцаров, И., 2003. Галина Валентиновна Крилова – почетен доктор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28(1), pp.130–131.
Куцаров, И., 1982. Юбилейната двадесет и пета лята славистична школа в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(1–2), pp.182–183.
Куцаров, И., 1988. За някои функционални еквиваленти на българския конклузив в съвременния украински език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), pp.43–50.
Куцаров, И., 1989. Библиография на езиковедските трудове на Юрдан Трифонов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(3), p.120.
Куцаров, И., 2007. Теоретична граматика на българския език. Морфология, Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Куцаров, И., 1978. Преизказни модификатори в южните славянски езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(4), pp.41–52.
Куцаров, И., 1983. Втора френско-българска конференция по контрастивна лингвистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(4), pp.115–117.
Куцаров, И., 1993. Чешките и словашките преводни еквиваленти на българските конклузивни форми. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(6), pp.15–24.
Куцаров, П., 1993. Славянските първоучители и Белару. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(3), pp.100–114.
Subscribe to Syndicate