Skip to content Skip to navigation

Национална конференция в Пловдив на катедрите по български език от висшите училища и полувисшите учителски институти

TitleНационална конференция в Пловдив на катедрите по български език от висшите училища и полувисшите учителски институти
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1989
AuthorsКуцаров, И
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume14
Issue2
Pagination123–124
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyКуцаров1989
Subscribe to Syndicate