Skip to content Skip to navigation

Миналото. Очерки и спомени из деятелността на българските тайни революционни комитети от 1869-1877 г.

TitleМиналото. Очерки и спомени из деятелността на българските тайни революционни комитети от 1869-1877 г.
Publication TypeBook
Year of Publication1986
AuthorsЗаимов, С
Edition2
Number of Pages734
PublisherБЗНС
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
KeywordsВъзраждане; мемоари
Notes

Съставител и редактор Ана Меламед.

Съдържа Речник на непознати думи и Кратък географски справочник.

Citation KeyЗаимов1986
Subscribe to Syndicate