Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Keyword is Възраждане  [Clear All Filters]
1999
Гаврилова, Р., 1999. Колелото на живота. Всекидневието на българския възрожденски град, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Съдържа и Речник на чуждите, диалектните и архаичните думи и изрази
1986
Съставител и редактор Ана Меламед.Съдържа Речник на непознати думи и Кратък географски справочник.
Subscribe to Syndicate