Skip to content Skip to navigation

Исторически опит и литературна херменевтика

TitleИсторически опит и литературна херменевтика
Publication TypeBook
Year of Publication1998
AuthorsЯус, ХРобер
TranslatorКилева-Стаменова, Р
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication LanguageBul
Keywordsлитературна история; херменевтика
Notes

Превод от немски език

Citation KeyЯус1998
Subscribe to Syndicate