Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Keyword is литературна история  [Clear All Filters]
1998
Яус, Х.Робер, 1998. Исторически опит и литературна херменевтика, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Превод от немски език
Яус, Х.Робер, 1998. Литературната история като провокация към литературознанието. In М. Разбойникова-Фратева, ed. Исторически опит и литературна херменевтика. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 27-87.
Subscribe to Syndicate