Skip to content Skip to navigation

Езиковедски изследвания в чест на чл.–кор. проф. д–р Тодор Бояджиев, проф. д–р Венче Попова и проф. Петьр Пашов. Съст. Б. Вълчев и др. Унив. изд. „Св. Климент Охридски", София, 2009 г

TitleЕзиковедски изследвания в чест на чл.–кор. проф. д–р Тодор Бояджиев, проф. д–р Венче Попова и проф. Петьр Пашов. Съст. Б. Вълчев и др. Унив. изд. „Св. Климент Охридски", София, 2009 г
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsВитанова, МХр.
JournalБългарска реч
Volume15
Issue3
Pagination121 – 126
Publication Languagebul
Translated TitleFestschrift in Honor of Prof. Todor Bojadziev, Prof. Venche Popova and Prof. PetarPashov. Sofia University Press, Sofia, 2009
Citation KeyВитанова2009
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate