Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 5 results:
Filters: Author is Чолева­-Димитрова  [Clear All Filters]
2001
Чолева­-Димитрова, А., 2001. Селищни имена през XX век. (Промени на ойконимите в западната част на Софийска област от 1934 г. до наши дни). In В. Радева, ed. Българският език през XX век. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, p. 312­322.
Subscribe to Syndicate