Skip to content Skip to navigation

Устойчивото словосъчетание «τα έχω» - значения и употреба в съвременния гръцки език

TitleУстойчивото словосъчетание «τα έχω» - значения и употреба в съвременния гръцки език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsЯнисова, Х
Journal Годишник на департамент „Чужди езици и литератури“
URLhttp://ebox.nbu.bg/cel2/cult07.html
Citation KeyЯнисова2010
Subscribe to Syndicate