Skip to content Skip to navigation

За един hapax legomenon в славянската версия на Хрониката на Георги Синкел и за словообразувателното значение на u-основата в праславянски и старобългарски език

TitleЗа един hapax legomenon в славянската версия на Хрониката на Георги Синкел и за словообразувателното значение на u-основата в праславянски и старобългарски език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsТотоманова, А-М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume33
Issue1
Pagination26–32
Citation KeyТотоманова2009
Subscribe to Syndicate