Skip to content Skip to navigation

Следи от глаголица и разсъждения за кирилицата в славянската версия на Хрониката на Георги Синкел

TitleСледи от глаголица и разсъждения за кирилицата в славянската версия на Хрониката на Георги Синкел
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsТотоманова, А-М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume31
Issue3
Pagination71–78
Citation KeyТотоманова2007
Subscribe to Syndicate