Skip to content Skip to navigation

Към историята на старобългарския аорист (по материали от славянската версия на хрониката на Георги Синкел)

TitleКъм историята на старобългарския аорист (по материали от славянската версия на хрониката на Георги Синкел)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsТотоманова, А-М
JournalБългарска реч
Volume13
Issue2
Pagination18–24
Publication Languagebul
Citation KeyТотоманова2007
Subscribe to Syndicate