Skip to content Skip to navigation

Към историята на българската темпорална система

TitleКъм историята на българската темпорална система
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsТотоманова, А-М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume28
Issue4
Pagination82–87
Citation KeyТотоманова2004
Subscribe to Syndicate