Skip to content Skip to navigation

Някои проблеми, свързани с еровата епентеза в историята на българския език

TitleНякои проблеми, свързани с еровата епентеза в историята на българския език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsТотоманова, А-М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume25
Issue2
Pagination21–25
Citation KeyТотоманова2001
Subscribe to Syndicate