Skip to content Skip to navigation

Наблюдения върху състава на късносредновековните южнославянски небогослужебни сборници (Някои възможности на компютърния анализ)

TitleНаблюдения върху състава на късносредновековните южнославянски небогослужебни сборници (Някои възможности на компютърния анализ)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsСтойкова, А
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume22
Issue2
Pagination70–80
Citation KeyСтойкова1998
Subscribe to Syndicate