Skip to content Skip to navigation

Втора международна конференция по формални подходи към изучаването на славянските езици (София, 1997)

TitleВтора международна конференция по формални подходи към изучаването на славянските езици (София, 1997)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsСтаменов, Х
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume32
Issue1–2
Pagination234–236
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyСтаменов1998
Subscribe to Syndicate