Skip to content Skip to navigation

Конференция по проблеми на съпоставителното езикознание във Варшава

TitleКонференция по проблеми на съпоставителното езикознание във Варшава
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1986
AuthorsСимеонова, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume11
Issue4
Pagination121–122
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyСимеонова1986
Subscribe to Syndicate