Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Симеонова, Руска  [Clear All Filters]
1986
Симеонова, Р., 1986. Конференция по проблеми на съпоставителното езикознание във Варшава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(4), pp.121–122.
1980
Симеонова, Р., 1980. Българо-немска вокална интерференция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(3), pp.14–17.
1979
Симеонова, Р., 1979. За дефиницията и съдържанието на понятието „артикулационна база“ на даден език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), pp.15–19.
1978
Симеонова, Р., 1978. За акустичния и фонологичния статус на немския гласен звук [ə] и неговите български съответствия (част I). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(2), pp.11–27.
Симеонова, Р., 1978. За акустичния и фонологичния статус на немския гласен звук [ə] и неговите български съответствия (част II). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(4), pp.15–35.
Симеонова, Р., 1978. Пети конгрес на Международното дружество на преподавателите по немски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(2), p.93.
Subscribe to Syndicate