Skip to content Skip to navigation

Неизвестни славянски гражданскоправни текстове от византийската църковноюридическа книжнина

TitleНеизвестни славянски гражданскоправни текстове от византийската църковноюридическа книжнина
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1992
AuthorsРайкова, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume16
Issue4
Pagination55–65
Citation KeyРайкова1992
Subscribe to Syndicate