Skip to content Skip to navigation

Азбучната молитва - класическо произведение на средновековната българска литература

TitleАзбучната молитва - класическо произведение на средновековната българска литература
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsПопов, Г
JournalСлавянски глас. Годишник на славянското дружество в България
Volume1
Pagination45–53
Citation KeyПопов2006
Subscribe to Syndicate